Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Lääkehoidon asiantuntijapalvelut Hertta Hyrylä potilas- ja asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Lääkehoidon asiantuntijapalvelut Hertta Hyrylä
70840 Kuopio

Rekisterin yhteyshenkilö

Hertta Hyrylä
70840 Kuopio

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Ei ole ulkoista osapuolta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn lainmukainen peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja käytetään henkilön suostumuksesta. Henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, sukupuoli, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään sähköiseen potilastietojärjestelmään tunnistamaan henkilö ja identifioimaan henkilö kirjattaessa tiedot potilastietojärjestelmän kautta myös Kanta-palveluun.  Henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se ainoastaan on tarpeellista asiakkuussuhteen tai viranomaisvaatimusten vuoksi. Lisäksi henkilötietoja muokataan sen mukaan, että ne ovat päivitettyjä eikä virheellisiä tietoja ole. Rekisterinpitäjä pystyy poistamaan ja muokkaamaan henkilötietoja potilastietojärjestelmässä.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisteriin kirjattavia tietoja ovat potilaan nimi, henkilötunnus, sukupuoli, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Lisäksi potilasasiakirjoihin kirjataan tiedot toteutuneesta palvelusta ja tämä tieto tallentuu myös Kanta-järjestelmään.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai asiakkaan lähiomaiselta asiakkaan läsnäollessa asiakastapaamisissa. Henkilötietoja saadaan myös yhteydenottolomakkeen, puhelimen tai sähköpostin välityksellä asiakkaan suostumuksella.

Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se asiakkuussuhteen ja viranomaisvaatimusten (toimintakertomus vuosittain Valviralle ja Aluehallintovirastolle sis. toimintaluvut) vuoksi on perusteltua (STM asetus potilasasiakirjoista 298/2009).  Kanta-järjestelmään tallentuneet lokitiedot ovat Kansaneläkelaitoksen alaisia.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja kirjataan potilastietojärjestelmään, jonka kautta tiedot kirjautuvat myös Kanta-palvelimeen. Henkilötietoja ei muutoin luovuteta muille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka

Rekisteriä pidetään sähköisessä potilastietojärjestelmässä ja potilastietojärjestelmään on pääsy vain ammattioikeuden omaavalla farmasistilla. Potilastietojärjestelmän käyttö on suojattu asiallisesti virustorjunnalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä, oikaista tietoja, poistattaa tietoja ja rajoittaa tietojen käsittelyä. Rekisteröidyn tulee tällöin ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.